Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Góra zamkowa (DROHICZYN)

Góra zamkowaKto zajechał do Drohiczyna z pewnością był na Górze Zamkowej (jeśli nie, to powinien), co jest obowiązkowym punktem zwiedzania tego miasta. A widok stąd jest wyjątkowy. Olbrzymie zakole Bugu podpływające pod skarpę widoczne z tego poziomu pozostawia niezapomniane wrażenie. Niestety leniwie płynąca rzeka przez wieki podmywała podnóże niszcząc częściowo grodzisko. To tu prawdopodobnie zaczyna się historia tego bogatego w historię miasta. 

 Drohicki gród obronny po raz pierwszy wymieniają źródła XI-wieczne, później w miejscu grodziska stanął zamek, który zachował się prawdopodobnie do czasów „potopu”. Góra Zamkowa i najbliższe okolice Drohiczyna znane są z wielu cennych znalezisk archeologicznych (dirhemy arabskie zVIII – IX w.). Nieliczne znaleziska obejrzeć można w zbiorach Muzeum Regionalnego w Drohiczynie.

Stojąc w tak pięknym miejscu wypada nakreślić ciekawą historię miasta Drohiczyn, które  tu miało swój początek .

  • Drohiczyn od VII w do 1520roku.

Pierw­sze ślady osadnictwa w okolicy, w postaci kurhanów, pochodzą z VIl-XI wieku. W wieku X-XI dotarto tu osad­nictwo ruskie z Wołynia oraz nieco później osadnictwo mazowieckie. Okolice dzisiejszego Drohiczyna, po obydwu stronach rzeki stały się tere­nem, gdzie te dwa żywioły osadnicze spotkały się ze sobą. W XI wieku tere­ny nadbużańskie opanował książę Ja­rosław Mądry. Jemu właśnie przypi­suje się założenie na wysokim, stro­mym brzegu Bugu grodu, o którym pierwsze informacje pojawiają się w latopisach ruskich w 1038 roku, a następnie w 1061 i 1148 roku. Na­zwę grodu i późniejszego miasta wy­wodzą językoznawcy od imienia Drogit lub Drohicz. Drohiczyn wraz z Brze­ściem i z powstałym później grodem w Mielniku stanowił dobrą osłonę przed częstymi najazdami Jaćwingów. Położenie na pograniczu wpływów polskich, mazowieckich, ruskich i li­tewskich sprawiło, że często zmieniała się przynależność państwowa grodu. W 1237 roku po opanowaniu Drohi­czyna książę Konrad Mazowiecki sprowadził tu zakon rycerski braci do­brzyńskich. Mieli oni do spełnienia wobec Jaćwingów taką samą rolę, jak wobec Prusów Krzyżacy. Bracia do­brzyńscy przebywali tu bardzo krótko. Według niektórych źródeł, zostali wy­pędzeni z Drohiczyna przez księcia Daniela Romanowicza już w 1238 roku. Inne źródła mówią, że wszyscy oni zginęli w czasie wielkiego najaz­du Tatarów w 1241 roku, kiedy gród został niemal doszczętnie zniszczony. Zniszczeń dopełnił jeszcze najazd w tym samym roku Jaćwingów. Zagro­żenie ze strony tego plemienia było tak wielkie, że rywalizujący o te zie­mie książęta ruscy, mazowieccy i pol­scy zawarli porozumienie o odbyciu wspólnych wypraw przeciwko Jaćwingom. Książęta Ziemowit, Bolesław Wstydliwy oraz Wasylko z Danielem odbyli wspólnie trzy wyprawy w 1248, 1253 i 1254 roku. Główną bazą wy­padową tych wypraw był Drohiczyn ponownie zajęty przez książąt ruskich.

W tym czasie władający Drohiczy­nem książę Daniel Romanowicz wy­brał gród na miejsce swojej koronacji na króla Rusi. Do książęcej siedziby przybył papieski legat Opizon, który dokonał koronacji Daniela na pierw­szego i jedynego w dziejach króla Rusi. Wkrótce jednak Daniel zerwał stosunki z Rzymem, a Drohiczyn zo­stał opanowany przez Litwinów. W ich władaniu pozostał aż do Unii Lu­belskiej.

Po opanowaniu przez Litwinów Drohiczyn został podarowany przez Jagiełłę księciu Witoldowi. Gród stał się ulubioną jego siedzibą. Miejsco­we przekazy mówią, że Witold tak pokochał Drohiczyn, że przed śmier­cią kazał go spalić, aby ten nie dostał się nikomu innemu. W tamtych cza­sach Drohiczyn był jednym z najwięk­szych i najważniejszych grodów Wiel­kiego Księstwa Litewskiego. W 1498 roku książę Aleksander Jagiellończyk nadał mu prawo miejskie magdebur­skie. Miejscowa ludność polska i ruska oraz coraz licz­niej osiedlający się w nowym mieście Litwini uzyskali jednakowe prawa.

  • Drohiczyn od 1520 do 1939roku.

W 1520 roku Drohiczyn stał się stolicą nowo utwo­rzonego województwa podlaskiego. Jako ośrodek władzy i administracji oraz ośrodek handlowy na skrzyżowa­niu ważnych szlaków handlowych w XVI wieku miasto szybko rozwijało się. Istniały tu wtedy komora celna, most i port rzeczny dla spławianych stąd produktów rolnych. W okolicy działa­ły liczne młyny. Od króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego miasto uzyskało kolejne przywileje. Ten okres był również czasem początków świet­ności drohickiego szkolnictwa. Pod koniec XVI wieku rozpoczęła działal­ność szkółka franciszkanów.

Okres świetności zakończył potop szwedzki. W 1656 roku miasto zosta­ło złupione przez sprzymierzonych z Polską Tatarów. Był to wyraz ich nie­zadowolenia z podziału łupów po bi­twie pod Prostkami. W następnym roku miasto najechały oddziały Rako­czego. Zniszczyły one kościoły, cer­kwie, klasztory i zamek oraz wymor­dowały w okrutny sposób wielu mieszkańców.

Po wojnie Sejm zwolnił Drohiczyn na kilka lat z podatków, jednak nie przyniosło to spodziewanych skut­ków. W1667 roku sprowadzono do miasta jezuitów, którzy otworzyli tu Collegium Nobilium. W początkach XVIII wieku przeszły tędy liczne woj­ska. Zniszczyły one zasiewy i pobrały od miasta kontrybucje oraz przywlekły epidemię dżumy. W 1714 roku miasto przeżyło klęskę głodu.

W XVIII wieku odnowiono drohiczyńskie kościoły, cerkwie i klasztory, dając im zachowany do dziś wystrój. W 1747 roku Collegium Nobilium umieszczono w nowym gmachu. Szkoła słynęła na całym Podlasiu z wysokiego poziomu nauczania. Po kasacie zakonu jezuitów prowadzenie Collegium przekazano pijarom. Szko­ła pozostawała pod opieką Komisji Edukacji Narodowej.

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku Drohiczyn został podzielo­ny granicą na dwie części. Drohiczyn Łącki na prawym brzegu Bugu znalazł się w zaborze pruskim, a Drohiczyn Ruski - w zaborze austriackim. Po traktacie tylżyckim prawobrzeżna część miasta znalazła się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego, a lewobrzeż­na - w Księstwie Warszawskim, a po 1815 roku w Królestwie Polskim.

Władze carskie uczyniły z Drohiczy­na siedzibę władz powiatu, który w niedługim czasie uległ likwidacji. W 1832 roku zlikwidowano drohiczyńskie szkoły. Miasto stało się mało zna­czącym, prowincjonalnym ośrodkiem pozbawionym większych perspektyw rozwoju. W drugiej połowie XIX wie­ku było to typowo rolnicze miastecz­ko pełniące funkcje lokalnego ośrod­ka handlu i rzemiosła. Działał jeszcze port rzeczny i przystań flisacka. Ko­ścioły i klasztory stały opuszczone i zdewastowane. Zniszczenia dopeł­niła jeszcze pierwsza wojna światowa. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku tędy przeprawiały się oddziały Legionów, wchodzące w skład armii generała Rydza-Śmigłego.

W okresie międzywojennym przy­stąpiono do odbudowy zabytków. Uruchomiono gimnazjum im. J. l. Kra­szewskiego, które umieszczono w gmachu dawnego klasztoru francisz­kanów. W 1937 roku przekształcono go w liceum humanistyczne. W zabu­dowaniach klasztoru jezuitów i pija­rów otworzono w tym czasie drugą szkołę średnią - Gimnazjum Biskupie.

  • Drohiczyn po 1939roku

We wrześniu 1939 roku, na mocy porozumienia pomiędzy ZSRR i hitlerowskimi Niemcami miasteczko zaję­te zostało przez oddziały Armii Czer­wonej i włączone do Republiki Biało­ruskiej. Ze względu na przepisy bez­pieczeństwa obowiązujące w strefie nadgranicznej część miasteczka (pas o szerokości 800 m) została zburzo­na, a mieszkańcy wysiedleni. Wzdłuż granicy rozpoczęto budowę betono­wych umocnień. Sowieccy żołnierze dokonali rabunku i dewastacji opusz­czonych świątyń. Drewniane elemen­ty spalono, a do figur i obrazów strze­lano. Nowa władza wprowadziła ter­ror jako metodę działania. Rozpoczę­ły się aresztowania i wywózki do łagrów. Po wkroczeniu w 1941 roku Niemców sytuacja niewiele się zmie­niła. Polaków deportowano na robo­ty do Niemiec, a ludność żydowską wywieziono do obozu w Treblince, gdzie została wymordowana. Działa­nia wojenne w 1944 roku dokonały kolejnych zniszczeń w miasteczku. Dwa tygodnie po wycofaniu się Niem­ców ponownie zjawili się tu żołnierze sowieccy. Działal­ność rozpoczęły UB i NKWD, które repre­sjonowały żołnierzy podziemia. Wywózki do łagrów spowodo­wały, że wielu daw­nych partyzantów zaczęło ukrywać się i wracać do poakowskich oddziałów. Drohiczyn do począt­ku lat pięćdziesią­tych XX wieku uwa­żany był za za naj­większe „ognisko re­akcji" na Białostocczyźnie.

Obecnie Drohi­czyn pełni funkcje lo­kalnego ośrodka usługowo-handlowego oraz jest sie­dzibą władz gminy. Jest to również ważny ośrodek admi­nistracji kościelnej. Po 1945 roku prze­niesiono tu siedzibę diecezji pińskiej. W 1991 roku została proklamowana przez papieża Jana Pawła II samodziel­na diecezja drohiczyńska. Przetrwały tradycje drohiczyńskiego szkolnictwa, które obecnie kontynuują: wyższe se­minarium duchowne i liceum ogólno­kształcące. W 1964 roku założono działające aktywnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drohickiej. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta była wizyta papieża Jana Pawła II w dniu 10 czerwca 1999 roku. Papież odpra­wił na drohiczyńskich błoniach mszę ekumeniczną. W miejscu tym znajdu­je się dziś usypany wysoki kopiec.

Opis historii Drohiczyna pochodzi z opracowania Marka Nasiadka zamieszczonego w przewodniku "Podlaski przełom Bugu"


Góra zamkowa była również plenerem w wielu znanych filmach. Andrzej Wajda kręcił tutaj m.in. "Kronikę wypadków miłosnych" oraz "Panny z Wilka". Trochę jest w tym również zasługi Daniela Olbrychskiego, który urodził się i wychował w Drohiczynie, a pierwsze kroki artystyczne stawiał na deskach tutejszego teatru amatorskiego. Po latach, już jako uznany artysta powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie na nadbużańskiej skarpie postawił dom.

Zdjęcia

Góra zamkowa
Widok na rzekę Bug z Góry zamkowej©fot. Grzegorz Kossakowski
Góra zamkowa
Widok z Góry Zamkowej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Góra zamkowa
Góra Zamkowa.©fot. Grzegorz Kossakowski
Góra zamkowa
Obelisk z 1928 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości ustawiony na Górze Zamkowej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Góra zamkowa
Schron bojowy z 1940- 1941roku usytuowany w jarze przy Górze Zamkowej jako jeden z wielu ustawiony na linii Mołotowa.Linia Mołotowa – pas radzieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy z III Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Góra zamkowa
Spojrzenie na Bug w prawo.©fot. Jan Bogdan Boczko
Góra zamkowa
Spojrzenie w lewo.©fot. Jan Bogdan Boczko
Góra zamkowa
U podnóża Góry, nad brzegiem Bugu.©fot. Jan Bogdan Boczko
Góra zamkowa
Bug w panoramie.©fot. Jan Bogdan Boczko
Góra zamkowa
Góra zamkowa©fot. Jan Bogdan Boczko

Zdjęcia archiwalne

do roku 1918
Góra zamkowa
Ilustracja pochodzi z książki Zygmunta Glogera "Dolinami rzek, opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy" wyd. 1903 r.©umieścił: jarek2
1919 do 1939
Góra zamkowa
Żołnierze 4dp przy obelisku na Górze Zamkowej odsłoniętego 11 listopada 1928 roku w 10 rocznice odzyskania niepodległości.©umieścił: Muzeum Wojska w Białymstoku
Góra zamkowa
Zdjęcie pochodzi z historii miasta Drohiczyn, wydanej w roku 1938, nakładem Gimnazjum Państwowego im.J.I.Kraszewskiego.©umieścił: jarek2


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Urząd Miejski w Drohiczynie - www.drohiczyn.pl
http://www.drohiczyn.pl/index.php?id=10&lan=pl